NHẬT KÝ CÔNG TRƯỜNG THÁNG 6/2019Ghi nhận công tác sửa chữa EPS trong 6 thág đầu năm tại Nhà máy điện Thái Bình, Nhà máy điện Mông Dương.

source: https://cnsuk.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://cnsuk.net/category/lam-dep/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *