AOE đế chế – cách ép đời quân shangvẫn chưa chuẩn cho lắm, xin một dân nữa thì ngon!!

Nguồn: https://cnsuk.net/

Xem thêm bài viết: https://cnsuk.net/category/giai-tri

18 thoughts on “AOE đế chế – cách ép đời quân shang

  1. đánh thế này thì quá ngu. nhà đẹp thế mà éo biết bo bế. lên đời còn kém xa tao 9p13s kích 3 nè. 3 bs đoàng hoàng

  2. ép đời thì chuẩn. nhưng đánh shang thế này thì nằm. cơ cấu nhà ko hợp lý. 1 bs thì chém còn yếu nữa là đánh cung

  3. Ep đời chuẩn thật. nhưng bạn nhìn xem Lực Gỗ sau khi kích 3 của bạn có để vẽ ruộng không? Từ đời 1 cho đến lúc kích 3 đóng đúng 1 BS duy nhất. trong khi đó gỗ ở đời 1 và 2 thừa rất nhiều. Quan trọng trong đánh shang ở các PRO hẳn là gỗ vẽ ruộng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *